Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU ECO-TALENT

Inkubator Eco-Innowacyjnych Rozwiązań

 

I DEFINICJE

II PRZEDMIOT PROJEKTU

III UCZESTNICY PROJEKTU

IV UDZIAŁ W PROJEKCIE

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VI LICENCJA

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I DEFINICJE

Definicje wyrażeń stosowanych w Regulaminie:

 1. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Uczestnika Projektu, zgromadzone w ramach Formularza

 2. Formularz – formularz zgłoszeniowy Projektu dostępny na stronie internetowej www.eco-talent.pl wraz z załącznikami, wypełniany elektronicznie przez Uczestnika Projektu przy zgłoszeniu do udziału w Projekcie

 3. Narzędzia IT – narzędzia IT zamieszczone na stronie internetowej www.eco-talent.pl, służące zgłoszeniu udziału w Projekcie

 4. Organizator - Amber Eco Sp. z o.o., Nr KRS: 0000192128, adres biura: ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice

 5. Partner Biznesowy - Uczestnik Projektu, którego Projekt Biznesowy został wybrany przez Radę Projektu i z którym może zostać nawiązana współpraca w ramach spółki celowej,

 6. Projekt – „Projekt Eco-Talent. Inkubator Eko-Innowacyjnych Rozwiązań” stanowi przedsięwzięcie Organizatora mające na celu pozyskanie pomysłów w zakresie rozwiązań ekologicznych oraz wyłonienie Partnera Biznesowego, polegające na przyjęciu, weryfikacji, ocenie zgłoszonych Projektów Biznesowych o charakterze ekologicznym i wyłonienie spośród Uczestników Projektu Partnera Biznesowego w celu zawiązania spółki celowej dla realizacji wybranego Projektu Biznesowego

 7. Projekty Biznesowe – biznesplany składane przez Uczestników Projektu, obejmujące wstępny Projekt Biznesowy składany zgodnie z Regulaminem za pomocą Narzędzi IT zgodnie z Formularzem w I Etapie Projektu oraz szczegółowy biznesplan Projektu Biznesowego wraz z prezentacją składane w II Etapie Projektu

 8. Rada Projektu – komisja złożona z ekspertów wskazanych przez Organizatora, której zadaniem jest weryfikacja przesłanych Projektów Biznesowych, udział w prezentacji i wyłonienie Partnera Biznesowego

 9. Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Uczestników Projektu oraz Organizatora, zasady odpowiedzialności i ochrony praw autorskich oraz danych osobowych wraz z załącznikami stanowiącymi integralną treść dokumentu; zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja stanowi warunek uczestnictwa w Projekcie

 10. Uczestnik Projektu – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która poprzez akceptację Regulaminu i złożenie Formularza bierze udział w Projekcie

II PRZEDMIOT PROJEKTU

 1. Przedmiotem Projektu jest przedsięwzięcie Organizatora mające na celu stworzenie platformy dla pozyskania pomysłów biznesowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i odzyskiwania surowców oraz wyłonienie Partnera Biznesowego w oparciu o przedstawiony biznesplan w celu zawiązania spółki celowej dla realizacji wybranego Projektu Biznesowego.

 2. W przypadku wyłonienia Partnera Biznesowego, Organizator złoży Partnerowi Biznesowemu ofertę realizacji Projektu Biznesowego poprzez zawiązanie spółki celowej o kapitale zakładowym do 100.000 złotych. Uczestnictwo w spółce przez Partnera Biznesowego będzie polegało na objęciu części udziałów w zamian za własność intelektualną partnera Biznesowego oraz możliwość objęcia funkcji członka zarządu. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone indywidualnie w ofercie zawiązania spółki celowej w zależności od charakteru Projektu Biznesowego.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Projektu ani Partnera Biznesowego za realizację Projektu Biznesowego po zakończeniu niniejszego Projektu ani dojście do skutku oraz warunki zawiązania spółki celowej.

III UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, akceptacji i przestrzegania jego postanowień od chwili złożenia Formularza.

 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik Projektu składa następujące oświadczenia:

  1. zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia

  2. wszelkie Dane Osobowe zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą,

  3. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich Danych Osobowych, w zakresie wskazanym w odrębnym oświadczeniu,

  4. zgłoszony do udziału w Projekcie Projekt Biznesowy jest moim własnym pomysłem oraz że prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych stanowiące elementy Projektu Biznesowego przysługują zgłaszającemu Uczestnikowi Projektu i są wolne od praw i roszczeń osób trzecich

  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany w Formularzu adres e-mail oraz Pocztę komunikatów oraz informacji wysyłanych przez Organizatora w związku z realizacją Projektu,

 4. Każdy Uczestnik Projektu zgłasza udział w Projekcie samodzielnie. Uczestnik zgłaszający Projekt Biznesowy wspólnie z innymi osobami jest wyłączony z udziału w Projekcie.

 5. Uzyskanie statusu Uczestnika Projektu wymaga wypełnienia i złożenia Formularza, znajdującego się na stronie internetowej www.eco-talent.pl. Nieprawidłowe wypełnienie Formularza lub załączników może spowodować wyłączenie Uczestnika z udziału w Projekcie bez wezwania do uzupełnienia.

 6. Złożenie Formularza wymaga podania Danych Osobowych:

  1. imienia i nazwiska

  2. daty urodzenia

  3. wykształcenia

  4. aktualnego adresu zameldowania

  5. adresu do korespondencji

  6. numeru telefonu

  7. adresu poczty elektronicznej e-mail

Szczegółowy zakres wymaganych Danych Osobowych został wskazany w Formularzu.

 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany podać prawdziwe i aktualne Dane Osobowe. Podanie fikcyjnych Danych Osobowych lub Danych Osobowych innych osób jest niedopuszczalne i może spowodować wyłączenie Uczestnika z udziału w Projekcie bez wezwania do uzupełnienia Danych.

 2. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika Projektu potwierdzenia prawdziwości Danych Osobowych zgłaszanych w Formularzu poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego prawdziwość kwestionowanych Danych. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub będzie budzić wątpliwości, Organizator może wyłączyć Uczestnika z udziału w Projekcie.

 3. Zgłoszony Projekt Biznesowy nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych osób trzecich. Naruszenie przez Uczestnika Projektu przepisów prawa, w szczególności praw osób trzecich, może spowodować wyłączenie Uczestnika z udziału w Projekcie.

 4. Wyłączenie Uczestnika z udziału w Projekcie w przypadkach wskazanych w Regulaminie może nastąpić na każdym etapie realizacji Projektu bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia zgłoszenia lub zaprzestania naruszeń postanowień przepisów prawa lub Regulaminu.

IV UDZIAŁ W PROJEKCIE

 1. Projekt będzie realizowany w terminie od dnia 01.09.2013 do dnia 28.02.2014 r.

 2. Udział w Projekcie wymaga posiadania przez Uczestnika Projektu urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu oraz konta poczty e-mail.

 3. Udział w Projekcie nie powoduje powstania pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Projektu żadnych stosunków obligacyjnych, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie powoduje powstania po stronie Uczestnika Projektu żadnych roszczeń w związku jego z udziałem w Projekcie, w tym w zakresie zwrotu kosztów przygotowania Projektu Biznesowego, dojazdów w związku z prezentacją itp. Przygotowanie Projektu Biznesowego następują na koszt i ryzyko Uczestnika Projektu.

 4. Projekt składa się z II etapów:

  1. Etap I - polega na złożeniu Formularza wraz z załącznikami zawierającego wstępny Projekt Biznesowy, spośród których Rada Projektu wyłoni Uczestników zaproszonych do udziału w prezentacji

  2. Etap II - polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Uczestników Projektu prezentacji i przedstawienia szczegółowego biznesplanu Projektu Biznesowego, celem umożliwienia dokonania oceny i wyłonienia przez Radę Projektu Partnera Biznesowego.

 5. Projekty Biznesowe będą oceniane pod kątem innowacyjności oraz walorów praktycznych i ekonomicznych:

  1. kryterium merytoryczne – do 25 punktów

  2. kryterium ekologiczne – do 25 punktów

  3. innowacyjność przedsięwzięcia - do 40 punktów

  4. zakładane koszty realizacji przedsięwzięcia - do 10 punktów

łącznie maksymalnie 100 pkt.

Szczegółowy opis stosowanych kryteriów wyboru przedstawi Rada Projektu w formie odrębnego dokumentu.

 1. Ocena złożonych Projektów Biznesowych i wybór Partnera Biznesowego jest autonomiczną decyzją Rady Projektu w oparciu o opinie członków Rady. Podstawowym kryterium wyboru jest innowacyjność zgłaszanych rozwiązań, przy czym oferta współpracy w ramach spółki celowej zostanie przedstawiona temu Uczestnikowi, który otrzyma największą liczbę punktów. Uczestnikom Projektu, których Projekt Biznesowy nie został wybrany, nie przysługują żadne roszczenia wynikające z udziału w Projekcie a decyzja rady Projektu jest ostateczna.

 2. Uczestnik Projektu w terminie od dnia 01.09.2013 do dnia 20.11.2013 dokonuje zgłoszenia do udziału w Projekcie i składa za pośrednictwem Narzędzi IT wypełniony Formularz wraz oświadczeniami, których wzory znajdują się na stronie internetowej www.eco-talent.pl:

  1. Oświadczenie o braku roszczeń wobec Organizatora w związku z udziałem w Projekcie

  2. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu

  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych

  4. Umowa o udzieleniu licencji

 3. Rada Projektu w terminie od dnia 21.11.2013 do dnia 15.12.2013 dokona oceny złożonych Projektów Biznesowych i wyłoni spośród Uczestników Projektu osoby, które zostaną zaproszone do udziału w II Etapie i przedstawienia prezentacji. Organizator może uzależnić udział Uczestnika w dalszym etapie od stawiennictwa w biurze Organizatora celem potwierdzenia danych osobowych oraz wszystkich oświadczeń poprzez osobiste złożenie podpisów, jak również od zawarcia i osobistego podpisania przez Uczestnika Projektu umowy licencji wyłącznej, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

 4. Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji II Etapu projektu w przypadku, gdyby złożone Projektu Biznesowe były niezgodne z Regulaminem, nie nadawały się, np. z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, do realizacji w ramach spółki celowej lub z innych przyczyn zostały uznane przez Organizatora za nieprzydatne z punktu widzenia celu Projektu.

 5. Etap II Projektu odbędzie się w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym miejscu w terminie od 20.01.2014 do 31.01.2014 . Zaproszenia do II Etapu zostaną przesłane wybranym Uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaproszeni Uczestnicy Projektu w terminie do dnia10.01.2014 prześlą w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. szczegółowe biznesplany Projektu Biznesowego oraz treść prezentacji. W czasie prezentacji Uczestnicy Projektu osobiście przedstawią Radzie Projektu szczegółowo założenia zgłoszonego Projektu Biznesowego.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę Uczestnika, Organizator może wyznaczyć inny termin prezentacji. Decyzja Organizatora w tym przedmiocie jest ostateczna.

 7. Nieprzystąpienie do prezentacji lub dokonanie prezentacji przez inną osobę jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Projekcie.

 8. Wybór Partnera Biznesowego zostanie oficjalnie ogłoszony do dnia 10.02.2014.

 9. Wszelkie informacje w związku z realizacją Projektu, w szczególności powiadomienia w przedmiocie uzupełnienia zgłoszonych Projektów Biznesowych, zaproszenia do udziału w II Etapie lub informacja w sprawie wyłonienia Partnera Biznesowego Organizator przesyła Uczestnikom Projektu na podany w Formularzu adres e-mail.

 10. Organizator nie odpowiada za utratę danych wprowadzonych do Formularza ani za inne szkody powstałe w wyniku czasowej niemożności korzystania lub zakłóceń funkcjonowania Narzędzi IT, w szczególności spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu, oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

 11. Organizator nie odpowiada za skuteczność Projektu i nie gwarantuje wyłonienia Partnera Biznesowego ani zawarcia umowy spółki celowej.

 12. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie należy wysłać na adres Organizatora.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie złożenia Formularza, Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celu realizacji Projektu na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Zakres Danych Osobowych jest określony w Formularzu.

 3. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.

 4. Administrator Danych Osobowychprzetwarza Dane Osobowe Uczestników Projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu zgodnie z Regulaminem. Zbiór danych osobowych powstały w powyższym trybie ma charakter incydentalny, a dane podlegają usunięciu po zakończeniu Projektu.

 5. Uczestnik Projektu ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych oraz prawo żądania od Administratora Danych Osobowych poprawienia, uzupełniania, aktualizacji lub usunięcia Danych Osobowych.

 6. W razie usunięcia Danych Osobowych, Uczestnik Projektu traci możliwość udziału w Projekcie.

 7. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji Projektu wyłącznie za zgodą Uczestnika Projektu. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

 8. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do ujawnienia Danych Osobowych wyłącznie osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Udostępnianie Danych Osobowych osobom trzecim jest możliwe wyłącznie za zgodą Uczestnika Projektu. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

 9. Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do zabezpieczenia Danych Osobowych w systemie informatycznym za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem przez osoby trzecie.

 10. Administrator ma prawo uzależnić uczestnictwo w Projekcie od potwierdzenia przez Uczestnika legalności przetwarzania Danych Osobowych osób trzecich wskazanych w Projekcie Biznesowym poprzez przedstawienie zgody tych osób. Jeżeli zgoda nie zostanie przesłana lub będzie budzić wątpliwość, czy Uczestnik ma prawo umieszczać w Projekcie Biznesowym kwestionowane Dane Osobowe, Administrator może wyłączyć Uczestnika z udziału w Projekcie.

VI LICENCJA

 1. Projekt Biznesowy zgłoszony w I oraz II Etapie Projektu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zmianami).

 2. Każdy Uczestnik Projektu z chwilą dokonania zgłoszenia nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji na korzystanie ze zgłoszonego Projektu Biznesowego bez ograniczeń na terytorium Polski oraz za granicą.

 3. Zakres licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

  1. prawo do wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką i publikacji Projektu Biznesowego w całości lub w części na potrzeby przebiegu, promocji i archiwizacji Projektu

  2. prawo do publicznej prezentacji Projektu Biznesowego na wystawie pokonkursowej

  3. prawo do prezentacji Projektu Biznesowego w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, w szczególności do wprowadzenia do pamięci serwera w celu udostępniania w serwisach sieciowych, w tym rozpowszechniania w internecie,

  4. prawo do wprowadzenia do pamięci komputera w celu przygotowania do rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką i rozpowszechniania Projektu Biznesowego w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych oraz wydawnictwach,

  5. prawo do wykorzystywania utworu we własnej działalności gospodarczej oraz prawo do dokonywania zmian, opracowań i implementacji utworu.

 4. Licencja zostaje udzielona na okres 30 lat.

 5. Udzielenie licencji jest niezależne od wyniku Projektu i wyboru Partnera Biznesowego.

 6. Organizator może upoważniać osoby trzecie do korzystania z Projektu Biznesowego w zakresie uzyskanej licencji.

 7. Uczestnikowi Projektu nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w związku z wykorzystaniem Projektu Biznesowego w związku z udzieloną licencją.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.eco-talent.pl

 2. Regulamin określa zasady realizacji Projektu i nie stanowi oferty ani warunków zawarcia umowy.

 3. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w Projekcie.

 4. Przyczyny wprowadzenia zmian Regulaminu nie wymagają uzasadnienia.

 5. O wprowadzonych zmianach Regulaminu Organizator informuje Uczestników Projektu poprzez publikację zmian na stronie internetowej www.eco-talent.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 6. Dalsze uczestnictwo w Projekcie po wprowadzeniu zamian Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmian. Uczestnik Projektu, który zaakceptował zmianę Regulaminu, uczestniczy w Projekcie na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie.

 7. Uczestnik Projektu, który nie akceptuje zmian, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie należy wysłać na adres Organizatora.

 8. Organizator jest uprawniony do przerwania realizacji Projektu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 9. O przerwaniu realizacji Projektu Organizator informuje Uczestników Projektu poprzez publikację zmian na stronie internetowej www.eco-talent.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 10. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.eco-talent.pl .

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania w ramach Platformy Projektu Eco Talent imion, nazwisk Partnerów Biznesowych, z którymi Organizator ma zamiar utworzyć spółkę celową, a także opisu Projektu Biznesowego, który uzyska najwyższą liczbę punktów, wraz z opisem tego Projektu, jego wizualizacji, linku do Projektu Biznesowego, na co Uczestnik Projektu wyraża niniejszym zgodę.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Czym sa pliki cookie?

Akceptuj pliki Cookie